Geometrie analitica si diferentiala

Geometrie analitica si diferentiala

Hiperboloid cu doua panze

Se numeste hiperboloid cu doua panze o cuadrica pentru care exista un reper ortogonal in spatiu in raport cu care suprafata are ecuatia canonica
@d\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}+1=0,@d unde $$a>0,b>0,c>0$$.

Tot hiperboloizi cu doua panze sunt si cuadricele de ecuatii @d\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}+1=0\text{ sau }\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}-1=0.@d

Tags:
Skip Navigation

Navigation